Malafide uitleners aangepakt, boete voor inleners.

Wat is een uitlener?
Een uitlener is iedere organisatie die tegen vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid.
Met ingang van 1 januari 2012 moeten uitleners geregistreerd staan in het Handelsregister. Bureaus die zich niet hebben geregistreerd, kunnen op een boete rekenen.

Wat is een inlener?
U bent inlener als uw organisatie uitzendkrachten of payrollers inhuurt.

Welk risico loopt U?
• Doet u zaken met een niet-geregistreerde uitlener, loopt u risico op een boete. Deze boete is de eerste keer € 12.000 per werknemer. Gaat u nog een keer de fout in, dan is het € 24.000 per werknemer en de derde keer is dit zelfs € 36.000 per werknemer.
• Organisaties die gebruik maken van de diensten of de arbeidskrachten van derden, dienen rekening te houden met de risico’s voor ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid.

Het risico doet zich voor als de loonheffingen (en eventueel de BTW) van het ingeschakelde personeel onbetaald is gebleven. Dit speelt ook een rol bij faillissement.

Geen risico met het SNA keurmerk!
Het ministerie van Financiën, vertegenwoordigers van de uitzendbranche, SNA en andere partijen zoals VNO-NCW hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder inleners van uitzendkrachten gevrijwaard worden van hun inleners aansprakelijkheid.

De boete wordt vanaf 1 juli 2012 ingevoerd en stelt de markt nog beter in staat
om zeker en betrouwbaar zaken met elkaar te kunnen doen.

Met de vrijwaring kan een inlener van uitzendkrachten niet meer aansprakelijk worden gesteld voor betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• de uitzendonderneming moet in het bezit zijn van het SNA-keurmerk
• de inlener dient 25% van de factuur (inclusief BTW) op de G-rekening van de uitzendonderneming te storten. Bij verlegging van de omzetbelasting is dit 20%
• de administratie van de inlener is zodanig ingericht dat daaruit de gegevens met betrekking
tot de overeenkomst, de omvang van de aansprakelijkheid (manurenadministratie)
en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden
• de inlener moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen en,
indien van toepassing, kunnen aantonen dat de werknemer over een geldige verblijfs- of
tewerkstellingsvergunning beschikt.

(bron: HR-select, KvK, Stichting Normering Arbeid)